Bases completes de participació a EllasSonDeAqui

1.- EMPRESA ORGANIZADORA

L'organitzador del CONCURS és NUFRI, S.A.T. 1596 "NUFRI", entitat inscrita en el Registre Mercantil amb nombre d'identificació fiscal CIF F25011461. Entitat amb domicili social en Ctra. El Palau, km 1, 25230 Mollerussa a la qual hauran de dirigir-se totes les comunicacions i notificacions relatives al desenvolupament d'aquest, al domicili anteriorment referit.

 

2.- DESCRIPCIO DEL CONCURS

El concurs pretén el patrocini de fins a 20.000 € de dones que practiquen l'esport, en escoles esportives o de forma federada, a títol individual o en grup, residents a Espanya, perquè puguin continuar amb la pràctica, millorar el seu rendiment, desplaçar-se a un esdeveniment esportiu o qualsevol altra actuació que els permeti créixer com a esportistes i poder aconseguir els seus objectius. Mitjançant el patrocini que realitzarà l'empresa organitzadora, es pretén convertir en realitat els projectes protagonitzats per dones esportistes. L'import del patrocini estarà subjecte a l'aplicació dels impostos corresponents.

Qui vulgui participar en el concurs, podrà enviar el seu projecte per ser patrocinat completant el formulari que es troba a la web (www.ellassondeaqui.com/web/ca/participar),juntament amb un vídeo on s'expliqui el projecte, i una fotografia de la/s participant/s. En el cas que en el projecte participin menors d'edat, caldrà adjuntar, a més, l'autorització corresponent dels seus pares, o tutors legals, que podran descarregar-se en el següent enllaç: Descarrega Autorització Menors.

 

3.- FINALITAT DEL CONCURS

L'objectiu del CONCURS és, impulsar, promoure, fomentar i donar suport a l'esport femení amateur i de base i professional.

 

4.- QUI POT PARTICIPAR EN EL CONCURS

Poden participar en EL CONCURS, a títol individual o en grup, totes les dones que practiquin esports en escoles d'esports o de forma federada residents a Espanya.

Per a les participants individuals l'edat mínima és de 14 anys.

La participació de menors ha d'estar sempre subjecta a l'autorització corresponent dels seus pares o tutors legals, que podran descarregar-se en següent enllaç: Descarrega Autorització Menors.

 

5.- DATES D'INICI I FINAL DEL CONCURS       

El concurs es dividirà en dues fases: La primera, durant la qual es presentaran els projectes i es promocionaran, en els termes que s'exposaran a l'apartat 10 d'aquestes bases. La segona, en la qual es decidirà, dels projectes presentats, quins són els seleccionats per ser patrocinats. El primer termini, és a dir, de presentació de projectes i de promoció, serà des del 13 de desembre de 2019 al 15 d'agost 2020, tots dos inclusivament. Qualsevol proposta que sigui presentada fora del termini establert, es tindrà per no presentada.

El segon termini, és a dir, el de selecció dels projectes a patrocinar, s'obrirà el dia 16 d'agost i acabarà el dia 15 de setembre.

Una vegada seleccionats els projectes, NUFRI contactarà, entre el 15 i 30 de setembre de 2019, amb les seleccionades a través dels mitjans que figurin en el formulari. El contacte servirà per comunicar que han resultat ser les seleccionades i sol·licitar-los que, en el termini màxim de set (7) dies, responguin amb un e-mail al correu info@ellassondeaqui.com indicant que accepten el patrocini i certificant que la proposta seleccionada encara segueix vigent en la data del lliurament del patrocini.

A l'efecte del previst en el present paràgraf, el termini màxim de set (7) dies abans indicat es computarà per dies naturals explicats a partir de la comunicació, quedant inclòs el setè dia.

Si transcorregut aquest termini de set (7) dies no es rebés resposta per part d'alguna/s de la/s seleccionada/s, s'entendrà que renuncien al patrocini, i l'organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat, podent lliurar el patrocini a les incloses per ordre en el rànquing de classificació.

Els noms de les guanyadores seran publicitats per a la promoció de la plataforma, marca Livinda i Grup Nufri als canals que NUFRI consideri oportuns.

 

6.- MECÀNICA DEL CONCURS

Per participar en el concurs, s'hauran de presentar, dins del primer termini de presentació (des del 13 de desembre de 2019 i fins al 15 d'agost de 2020), els projectes que hauran de contenir:

 • El formulari amb les dades emplenades, que es pot trobar a la web (http://www.ellassondeaqui.com/web/ca/participar).
  • Si hi hagués menors, el formulari d'autorització, un per cada menor.
 • Un vídeo on les protagonistes expliquen quin és el seu somni esportiu.
 • Una fotografia de l'esportista o membres de l'equip i/o club que presenta/en el projecte.

Cada participant podrà enviar un sol projecte al concurs de #EllasSonDeAqui per modalitat esportiva.

L'import sol·licitat per cada projecte, no podrà superar els 5.000 euros, ni ser inferior als 100 euros.

 

7.- PATROCINI

El Consell Assessor d'Ellassondeaqui, puntuaran els projectes segons els criteris de l'apartat 9, creant un rànquing, del qual es patrocinaran íntegrament, fins a 5.000 € per projecte, per ordre de classificació, del primer al cinquè, i fins al límit total del patrocini, és a dir, 20.000 €. Es finançarà íntegrament cadascun, començant pel classificat en primer lloc, i fins a on abast. En el cas que algun/s del/els projecte/s seleccionat/s, hi hagués/ssin recaptat fons durant el període de promoció, en els termes previstos a l'apartat 10 d'aquestes bases i que, per tant, l'import sol·licitat per a patrocini s'hagués cobert, en tot o en part, per la via d'aquesta promoció, el patrocini que s'hauria destinat a aquest projecte, passarà al qualificat immediatament a continuació. Si, en aquest cas, succeís el mateix, el patrocini sobrant, passarà el següent i així fins a cobrir el total de patrocini previst.

El Consell Assessor es reserva el dret a desqualificar les propostes que no compleixin les condicions que s'especifiquen en aquestes bases.

 

8. Contracte de patrocini

Les dones responsables dels projectes seleccionats signaran un contracte de patrocini amb el Grup Nufri d'un any de durada. En el contracte, el Grup Nufri es comprometrà a patrocinar durant un any al projecte amb l'import sol·licitat, descomptada aquella part recaptada per la via de la promoció prevista a l'apartat 10 d'aquest contracte, si escau.

Per la seva banda la/les esportistes es comprometen a:

 • Incloure el logo d'Elles Són D'Aquí en el seu equipatge esportiu, en les dimensions i posició que sigui factible.
 • Incloure un esment quinzenal a EllasSonDeAquí a les seves xarxes socials (ja sigui entrenant, participant en un campionat, rebent un patrocini, amb la samarreta d'EllasSonDeAqui, menjant una poma ...).
 • Esmentar a EllasSonDeAqui com un patrocinador més en els seus comunicats o rodes de premsa (si aquests existeixen).
 • Esmentar a EllasSonDeAqui a les xarxes socials cada vegada que s'aconsegueixi una victòria rellevant o s'aconsegueixi la participació en alguna competició per la qual se sol·licitava el patrocini (participació en europeus, ascens de categoria, desplaçaments, ...)
 • Lliurar al final de l'any de patrocini una memòria en la qual expliquin com s'ha desenvolupat el projecte.

La no acceptació del patrocini en les condicions fixades a les presents Bases implicarà la renúncia total al mateix.

 

9.- Consell Assessor

El CONCURS #EllasSonDeAqui, compta amb un Consell Assessor format per esportistes, especialistes en comunicació i professionals rellevants en els seus àmbits que seran els encarregats de seleccionar els projectes que es patrocinaran. Les integrants es poden consultar a la web:www.ellassondeaqui.com/web/ca/embaixadores.

Els criteris que s'utilitzaran per seleccionar els projectes, seran els següents:

 • Impacte social en mitjans de comunicació.
 • Possibilitat que surti el projecte en mitjans de comunicació.
 • Divulgació del vídeo promocional a les xarxes socials.
 • Presència del projecte i de la marca (Livinda) a les xarxes socials. Es valora l'esforç que faci l'esportista i/o equip, per involucrar el seu entorn i aconseguir el màxim d'engagement ("Likes" i "Comparticions")
 • Originalitat en el vídeo promocional de presentació del projecte.
 • Nombre de nenes, noies o dones que es beneficien de forma directa amb el projecte.
 • Continuïtat del projecte en el futur.
 • Expectatives que els projectes tingui una continuïtat en el futur.
 • Repercussió territorial del projecte:
  • Local
  • Estatal, europeu, mundial
 • Que no disposin de cap tipus d'esponsorització o patrocini econòmic
 • No explica tenir ajudes en espècies d'empreses externes (roba, suplements i uns altres).
 • Que sigui condicionant l'aportació per la consecució de l'objectiu.
 • Nombre d'entrenadores, dirigents, fisioterapeutes, psicòlogues, etc., dones, implicades en el projecte.

 

10. Crowdfunding

Durant el primer termini de presentació de projectes, "NUFRI" promocionarà i divulgarà els projectes que es presentin, al seu web i xarxes socials, amb l'objectiu que siguin coneguts i compartits. Addicionalment, per als projectes que vulguin adherir-se, EllasSonDeAquí té acords amb les plataformes de crowdfunding: Gofundme i Apontoque que col·laboraran en la difusió dels projectes i contribuiran a la consecució de fons per a aquests.

 

11.- ACTE DE RECONEIXEMENT DE LES SELECCIONADES

La o les propostes seleccionades i més representatives, triades pel Consell Assessor, seran convocades a l'acte de reconeixement de les propostes seleccionades i més representatives. El dia, hora i lloc de l'acte serà comunicat a les guanyadores amb suficient antelació.

 

12.- CONTINGUT DELS VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Els vídeos no podran ser, a criteri de NUFRI, contraris a la llei, a la moral ni a l'ordre públic, ni resultar ofensius o molests, entenent per aquests els que tenen contingut violent, pornogràfic, racista o de mal gust, o que, per qualsevol altra causa, segons el criteri de NUFRI, puguin lesionar o causar perjudici a la imatge de NUFRI o terceres persones, reservant-se NUFRI la facultat d'exigir i / o procedir a la seva immediata desqualificació.

Els participants menors de 18 anys garanteixen que han obtingut el consentiment exprés dels pares, mares o tutors d'aquests menors per a l'ús i difusió de la seva imatge dins del marc d'aquest concurs i que assumeixen qualsevol responsabilitat que de la mateixa es pogués derivar, exonerant expressament a NUFRI de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

A més, s'exonera a NUFRI de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure's a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

Igualment, s'exclou a NUFRI de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin desencadenar de l'ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats puguin realitzar respecte del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració els drets de propietat intel·lectual si s'escau, i per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web.

 

13.- DIVULGACIÓ DELS VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Les participants que concursen accepten que NUFRI pugui difondre a la web, xarxes socials i en mitjans de comunicació els vídeos de presentació del projecte de les participants per incentivar la participació i difondre l'ADN de la plataforma #EllasSonDeAqui.

Totes les participants accepten, a més, que, d'acord amb les normes de les xarxes socials, els vídeos poden ser compartides per altres usuaris i altres xarxes socials. La participació en el PROJECTE suposa, per tant, l'acceptació de les normes de les xarxes socials.

 

14.- UTILITZACIÓ DEL NOM I IMATGE DE LES SELECCIONADES

Por el simple hecho de la participación en el presente CONCURSO, las participantes consienten que, en caso de resultar sus proyectos seleccionados, NUFRI informe y utilice el nombre de las seleccionadas y  su procedencia en todas aquellas actividades relacionadas con el patrocinio, con fines publicitarios o de divulgación, a través de cualquier medio, sin que  las seleccionadas tengan derecho a recibir pago o contraprestación alguna por ello y sin que dicha difusión deba someterse a límite temporal o territorial alguno.

 

15.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i altres disposicions dictades en el seu desenvolupament, l'enviament voluntari de les dades personals (inclòs el nom, cognoms, adreça de correu electrònic i codi postal) per a l'enviament del patrocini, suposa el consentiment de les guanyadores perquè NUFRI els tracti de forma automatitzada amb la finalitat de dur a terme les gestions i comunicacions necessàries per al correcte desenvolupament del PROJECTE al qual s'adscriu. La guanyadora garanteix que totes les dades facilitades són certs.

 

16.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Las participantes, por el mero hecho de participar en EL CONCURSO , aceptan estas bases. El reconocimiento como participante válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 3 de estas Bases.

El incumplimiento de cualquiera de las Bases por parte de la participante determinará su inmediata eliminación.

Si la seleccionada que opta al patrocinio resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, no accederá a los patrocinios objeto de la presente promoción.

 

17.- RESPONSABILITAT

NUFRI no assumeix cap responsabilitat per aquelles sol·licituds que s'hagin enviat a una adreça de correu electrònic incorrecta, siguin il·legibles, s'hagin perdut, s'hagin danyat o s'hagin retardat durant el procés de transmissió/envio per qualsevol raó.

 

18.- LLEI D'APLICACIÓ I JURISDICCIÓ.

La Promoció estarà subjecta a totes les lleis i reglaments espanyols d'aplicació.

NUFRI i les participants en la Promoció, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Lleida, per a qualsevol controvèrsia i que pogués derivar-se de la Promoció.

Bases completes de participació a EllasSonDeAqui

1.- EMPRESA ORGANIZADORA

L'organitzador del CONCURS és NUFRI, S.A.T. 1596 "NUFRI", entitat inscrita en el Registre Mercantil amb nombre d'identificació fiscal CIF F25011461." data-share-imageurl="">